Contido principal do artigo

Fernando González-Laxe
Universidade da Coruña – Facultade de Economía e Empresa
España
http://orcid.org/0000-0001-5399-3446
Vol 29 No 1 (2020), Artigos, páxinas 1-17
DOI https://doi.org/10.15304/rge.29.1.6401
Recibido: 08-11-2019 Aceptado: 13-12-2019 Publicado: 10-05-2020
Copyright Como citar

Resumo

A Unión Europea carece dunha lexislación única en materia portuaria, agás disposicións relativas ás instalacións portuarias e ao funcionamento de determinados servizos técnico-náuticos. Europa conta con máis de 1.200 portos, dos que 319 entre glo-bais e básicos están integrados no conxunto das Redes Transeuropeas de Transporte. Os portos desempeñan un rol esencial no tocante aos intercambios comerciais da UE e no que concirne ao servizo de pasaxeiros na medida en que son nós claves na rede comercial mundial. Así, o 74% das mercadorías extracomunitarias envíanse a través dos portos. O sector portuario eu-ropeo non é homoxéneo e repousa sobre diversos modelos organizativos. A diversidade portuaria europea, con diferencia-ción significativa en canto a tamaño, tipo, organización e forma de conectarse, fai difícil definir unha estratexia conxunta para afrontar os grandes retos actuais. O traballo aborda a análise dos avances na construción dunha política común portuaria e asemade expóñense as distintas concepcións cruzadas dos actores do negocio marítimo e portuario.

Detalles do artigo