Main Article Content

Adrián DIOS VICENTE
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Vol 26 No 3 (2017), Articles, pages 5-18
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.26.3.4447
Submitted: 01-12-2017 Accepted: 01-12-2017 Published: 01-12-2017
Copyright How to Cite

Abstract

A transformación do mix eléctrico nas últimas décadas foi un dos piares
fundamentais da estratexia empresarial no sector enerxético. Tendo en conta as enormes
diferenzas entre países, a escasa conexión eléctrica europea e o grao de concentración
empresarial, avalíase a evolución en 6 países europeos. O presente estudo realiza unha
análise descritiva desta transformación, tendo en conta a evolución de diversas variables
cuantitativas no sector. As evolucións son dispares, baseadas moitas veces en realidades
estatais diferentes. A mesma estrutura do sector, dende mercados liberalizados e
teoricamente en competencia con outros regulados e baseados en campións nacionais
como grandes empresas eléctricas que controlan boa parte do sector impide realidades
semellantes, malia que a regulación europea trata de homologar a realidade continental
para o sector. Do mesmo xeito, as transformacións internacionais teñen un impacto
determinante na toma de decisións semellantes do sector, malia que moitas veces con
estratexias dispares. En particular, a redución do consumo de fuel oil para a produción e a
introdución de novas tecnoloxías renovables son procesos comúns por múltiples
empresas. O presente traballo trata tamén de realizar un estudo comparativo, dende unha
perspectiva rexional, dunha importante empresa eléctrica como Unión Fenosa con parte
da contorna europea nos anos de vida da compañía, entre 1982 e 2007.

The transformation of the electricity mix in the past decades has become one of
the cornerstones of business strategies in the energy industry. Whilst weighing the
considerable differences among countries, the scarce electricity connection in Europe and
the degree of existing business clusters, the evolution is assessed in six European
countries. This paper aims to offer a descriptive analysis of such changes, bearing in mind
the evolution of various quantitative variables in the industry. Progress is unalike,
frequently based on different state circumstances. The mere structure of the industry,
from liberalized markets theoretically competing against other regulated ones which are
national leaders as big electrical companies controlling a huge share of the industry,
presents similar circumstances despite the fact that European regulations aims to
standardize conditions throughout the continent in the industry. Likewise, international
transformations have a fundamental impact on similar decision-making processes in the
industry, even though these might often result in different strategies. In particular, a
reduction of fuel oil comsumption encouraging the production and introduction of
renewable technologies are common processes for several companies. This paper also
aims to present a regional comparative study between an electricity provider as important
as Unión Fenosa and the European zone during the years the company has existed, ie,
between 1982 and 2007

Cited by

Article Details

References

Arocena, P. (2004) : Privatisation Policy in Spain: Stuck Between Liberalisation and the Protection of Nationals' Interests, CESifo Working Paper, No. 1187

Bel, G., & Costas, A. (2006). Liberalización de los mercados y concentración empresarial. VV. AA., Energía: del monopolio al mercado, Comisión Nacional de Energía, Madrid.

Birol, F. (2014). World energy outlook. Paris: International Energy Agency.

Chang, H. J. (2003). Globalization, economic development and the role of the state. Zed Books.

De la Torre, J., & Rubio, M. M. (2014). El Estado y el desarrollo de la energía nuclear en España, c. 1950-1985. DT AEHE, (1403).

De la Torre, J., & del Mar Rubio-Varas, M. (2016). Nuclear Power for a Dictatorship: State and Business involvement in the Spanish Atomic Program, 1950–85. Journal of Contemporary History, 51(2), 385-411.

Dios Vicente, A. (2015), A internacionalización das empresas eléctricas españolas en América Latina na década de 1990 e primeira metade dos 2000, ICEDE Working Paper Series, nº 14.

European Commision (2016). EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2016

European Commision (2014). Single Market Progress Report. Country Profile: United Kingdom.

Hadjilambrinos, C. (2000). Understanding technology choice in electricity industries: a comparative study of France and Denmark. Energy policy, 28(15), 1111-1126.

Irurzun, J. G. (2016). La transición eléctrica en España: de la regulación tradicional a la regulación para el mercado, 1982-1996. Revista de Historia Industrial, 25(61), 183-206.

Kander, A., Malanima, P., & Warde, P. (2014). Power to the people: energy in Europe over the last five centuries. Princeton University Press.

Lenz, N. V., Rosanda, A., & Jakovac, P. (2015). Electricity sector in Southeast Europe: challenges of european integration. In ADVED15-International Conference on Advances in Education and Social Sciences.

Marín, C. E. (2002). La producción de electricidad de origen nuclear en España. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, (33), 65-77.

UNESA (1984). Memoria Estadística Eléctrica 1983.

Ortiz, G. A., & de Castro García-Morato, L. L. (1998). El sistema eléctrico español, regulación y competencia. Montecorvo.

Rodríguez Romero, L., & Castro Rodríguez, F. (1994). Aspectos económicos de la configuración del sector eléctrico en España: ¿una falsa competencia referencial?. Documento de Trabajo 94-06, Serie Economía 01, Departamento de Economía.

Roques, F. A., Newbery, D. M., & Nuttall, W. J. (2008). Fuel mix diversification incentives in liberalized electricity markets: a mean–variance portfolio theory approach. Energy Economics, 30(4), 1831-1849.

Sanz Díaz, B. (1984). Centrales nucleares en España: el parón nuclear. Fernando Torres Editor (Valencia).

Soares, I., & Castro, N. (2008). Mudanças Societárias através de fusões e adiquisiçoes no mercado europeu de energia. Revista do Direito, (28), 250-279.

Soares, I. (2006). A liberalização do sector eléctrico e a Ciência Económica: o que a evidência empírica demonstra. Séries Seminários de Pesquisa, Publicações do Instituto de Economia da UFRJ.

Wüstenhagen, R., & Bilharz, M. (2006). Green energy market development in Germany: effective public policy and emerging customer demand. Energy policy, 34(13), 1681-1696.