Main Article Content

Rosa María Regueiro Ferreira
Universidade da Coruña
Spain
Biography
María del Carmen Sánchez Sellero
Universidade da Coruña
Spain
Biography
Vol 23 No 1 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.1.2465
Submitted: 18-03-2015 Accepted: 18-03-2015 Published: 18-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

Nas últimas décadas, España presentou cambios na estrutura de produción eléctrica, en parte xustificados pola forte presenza das enerxías renovables, fundamentalmente da eólica. Tanto desde a Unión Europea como a nivel estatal e autonómico, utilizouse a xeración de emprego como un dos puntos fortes do desenvolvemento do sector eléctrico, a pesar de que o sistema enerxético é intensivo en capital pero non en emprego, e ao non existir estatísticas oficiais que recollan polo miúdo a dimensión do empre-go creado. Analizaremos o emprego no sector eléctrico en España a partir da Encuesta de la Energía Eléc-trica. Tras comprobar mediante contrastes chi-cadrado que tanto as variables "autonomías" e "distribu-ción do persoal" ocupado como "autonomías" e "sexo" do persoal ocupado non son variables independen-tes, estudamos mediante as respectivas análises de correspondencias as similitudes entre as distintas ca-tegorías das variables implicadas, sinalando que Madrid achega case o 50% do total da inercia na análise entre autonomías e distribución de persoal (correspondencias 1). Como resultado das dúas análises de co-rrespondencias, no plano factorial (ano 2009) represéntase a Comunidade andaluza, que se asocia ao xé-nero feminino, mentres que Madrid se asocia ao persoal técnico.

 

Cited by

Article Details

References

AEE (2008): Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España. Madrid: Asociación Española Eólica.

APPA (2009): Estudio del impacto macroeconómico de las energías renovables en España. Madrid: Asociación de Productores de Energías Renovables.

ARANDA USÓN, A.; SCARPELLINI, S. (2009): Análisis de viabilidad económico-financiero de un proyecto de energías renovables. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

BENZÉCRI, J.P. (1992): Correspondence Analysis Handbook. New York, NY: Dekker.

CLAUSEN, S.E. (1998): Applied Correspondence Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

COMISIÓN EUROPEA (2008): European Energy and Transport. Trends to 2030-Update 2007. Brussels: European Comission.

COMISIÓN EUROPEA (2009): The Impact of Renewable Energy Policy on Economic Growth and Employment in the European Union. Brussels: European Comission.

DOLDÁN GARCÍA, X.R. (2008): “A situación enerxética no contexto europeo”, Revista Galega de Economía, 17 (núm. extraord.), pp. 241-262.

ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2010): Estadística de la Industria de Energía Eléctrica en España (1994-2009). Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. <http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Publicaciones/ElectricasAnuales/Paginas/ElectricasAnuales.aspx>.

EUROFORES (2006): Opportunities for the Development of Renewable Energy in the UE. Brussels: European Forum for Renewable Energy Sources (Eurofores). .

EWEA (2006): Annual Report 2005. Brussels: European Wind Energy Agency.

EWEA (2008a): Pure Power: Wind Energy Scenarios Up to 2030. Brussels: European Wind Energy Agency.

EWEA (2008b): Wind Energy: The Facts. Executive Summary. Brussels: European Wind Energy Agency.

EWEA (2010): Annual Report 2009. Brussels: European Wind Energy Agency. .

GREENACRE, M. (1984): Theory and Applications of Correspondence Analysis. London: Academic Press.

GREENACRE, M. (2007): Correspondence Analysis in Practice. 2ª ed. London: Chapman & Hall/CRC Interdisciplinary Statistics.

ISTAS (2006): Empleo en pymes del sector de las energías renovables e industrias auxiliares en España. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

ISTAS (2008a): Energías renovables y empleo en Cataluña. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

ISTAS (2008b): Energías renovables y generación de empleo en España, presente y futuro. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

ISTAS (2009a): Energías renovables y empleo en la comunidad autónoma de Madrid: situación actual. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

ISTAS (2009b): Energías renovables en la Comunidad de Madrid: situación actual y posibilidades de implantación en los centros de trabajo. Madrid: Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.

PARLAMENTO EUROPEO; CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2001): Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 283, de 27/10/01. Bruselas: Parlamento Europeo/Consejo de la Unión Europea.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2009): Técnicas estadísticas multivariantes con SPSS. Madrid: Garceta.

PÉREZ LÓPEZ, C. (2011): Técnicas de segmentación. Conceptos, herramientas y aplicaciones. Madrid: Garceta.

RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (2009): Informe del sistema eléctrico español 2008. Alcobendas: REE.