Main Article Content

María del Carmen GUISÁN SEIJAS
Profesora Ad Honorem, Departamento de Economía Cuantitativa Facultade de Economía e Administración de Empresas Universidade de Santiago de Compostela Directora da Revista Galega de Economía (RGE),
Spain
Biography
Vol 27 No 3 (2018), Articles, pages 143-166
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.3.5627
Submitted: 19-11-2018 Accepted: 19-11-2018 Published: 19-11-2018
Copyright How to Cite

Abstract

Presentamos unha contribución á historia da investigación económica en Galicia

no período 1967-2017, a través da realización e dirección de numerosas teses doutorais,

con especial referencia ao período 1992-2017 e enlazando a información académica de

directores e autores. Tamén presentamos un resumo da información do período 1967-

1991 xa publicada nun documento previo desta revista. Incluímos información

complementaria sobre a difusión da investigación a nivel rexional, nacional e

internacional. Dende unha perspectiva de xénero, observamos que a participación

feminina está por enriba das baixas porcentaxes habituais en moitas universidades de

Europa e do mundo, con niveis, en Galicia, superiores ao 40% dos autores das teses de

economía, segundo os datos deste estudo.

We introduce a contribution to the history of economic research in Galicia in the

period 1967-2017, through the numerous doctoral theses written and directed in Galicia, with

special reference to the period 1992-2017, and linking academic information of directors and

authors. We also provide a summary of the information for the period 1967-1991 already

published in a previous document in this Journal. We highlight some complementary

information on research publications from Galicia, at regional, national and international

levels. From a gender perspective, we observe favorable conditions for female participation,

with levels over 40%, higher than those usual in most universities in Europe and the world.

Keywords: Fifty years, Economics Research, Doctoral Theses, Galicia, History of Spanish

Universities, Female Economists at Universities

Cited by

Article Details

References

Aguaded, I., Macías, Y. (2008). Televisión universitaria y servicio público. Revista Comunicar, Vol. XVI, nº 31. https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=31&articulo=31-2008-91

Barreiro. X. (2007). A Revista Galega de Economía: quince anos de pensamento económico en Galicia. Revista Galega de Economía, Vol. 16-1, Suplemento. http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm

Cancelo, M.T. (2008). “Xa chegamos aos corenta”. Celebración del 40 Aniversario de la Facultade”. Revista Galega de Economía, Vol. 17-2. http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm

Chaves, R., Monzón, J.L., Sajardo, A. (2004). “La investigación universitaria en economía social en España: Tres decenios de actividad científica vistos a través de las Tesis Doctorales.” Servicio de Publicaciones de la Universitat de Valencia. https://puv.uv.es/la-investigacion-universitaria-en-economia-social-en-espaa.html?___store=espanyol&___from_store=valencia

Claver, E., Llopis, J., Gascó, J., Molina, H., Conca, F.J. (1999). “Public Administration: From a Bureaucratic Culture to a Citizen-Oriented Culture”, International Journal of Public Sector Management, Vol. 12-5, 455.464.

Fuentes-Pujol, E., Arguimbau-Vivó, L. (2010) Las tesis doctorales en España (1997-2008): análisis, estadísticas y repositorios cooperativos. Revista Española de Documentación Científica, 33, 1, 63-89, 2010 ISSN: 0210-0614. doi:10.3989/redc.2010.1.71. http://eprints.rclis.org/14912/1/6redc_def.pdf

Guisán, M.C. (1986). La investigación económica en Galicia. Primer Congreso de Economía y Economistas de Galicia. Colegio de Economistas de A Coruña.

Guisán, M.C. (2015). “Informe 2015: 25 Años De Investigacion Económica En Galicia, 1967-1991” Revista Galega de Economía, Vol. 24-1, pp. 135-140.

Guisán, M.C. (2018). “Investigación económica en Galicia 1967-2017: 50 años de Tesis Doctorales y de estudios de desarrollo económico regional e internacional, Documento da Serie Economic Development, nº 121, e libro da Asociación Hispalink-Galicia.5

Guisán, M.C., Expósito, P. (2007). “Fifty years of Econometrics Research in Spain: Doctoral Dissertations, International Publications and Other Contributions, 1956-2006”. Working Paper of the Series Economic Development, nº 98. http://www.usc.es/economet/econometria.htm

Suárez-Llanos, L. (2008). “Testemuña duns comezos”. Revista Galega de Economía, Vol. 172. http://www.usc.es/econo/RGE/benvidag.htm

Suárez-Llanos, L.(2010). Añoranzas y desconsuelos. Pequeñas historias de vida universitaria. Fundación Caixa Galicia.