Main Article Content

Damián COPENA RODRÍGUEZ
Universidade de Vigo
Spain
Xavier SIMÓN FERNÁNDEZ
Vol 27 No 1 (2018), Articles, pages 31-48
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.27.1.5223
Submitted: 25-06-2018 Accepted: 25-06-2018 Published: 25-06-2018
Copyright How to Cite

Abstract

A enerxía eólica aparece sinalada na literatura como unha oportunidade para o

desenvolvemento local. Nese senso, a propiedade local dos parques eólicos amósase como

un dos impactos económicos máis destacados. No caso galego a normativa deseñada

limitou a propiedade local das centrais eólicas aos municipios e a instalacións de pequena

potencia desenvolvidas a partir de unha figura específica da normativa eólica autonómica:

os parques eólicos singulares. Neste contexto, este artigo analiza para o caso galego,

territorio onde a enerxía eólica ten alcanzado unha grande expansión nas últimas décadas,

a propiedade local dos parques eólicos. Para poder realizar esta análise emprégase a

información contida na Base de Información Socioeconómica da Enerxía Eólica en Galicia

con dous obxectivos: estudar a normativa e o proceso de desenvolvemento dos parques

eólicos de propiedade municipal e analizar os impactos económicos locais que se están

derivando a partir desta figura eólica específica e o seu posible impacto no

desenvolvemento local.

Cited by

Article Details

References

BREUKERS, S.; WOLSINK, M. (2007): “Wind power implementation in changing institutional landscapes: An international comparison”. Energy Policy, 35, pp. 2737–2750.

CASSELL, C.; SYMON, G. (2004): Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, pp. 154–164.

COLLINS, A. R.; HANSEN, E; HENDRYX, M. (2012): “Wind versus coal: Comparing the local economic impacts of energy resource development in Appalachia”. Energy Policy, 50, pp. 551–561.

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA. (2016): “Información mensual de estadísticas sobre las ventas de régimen especial”. https://www.cnmc.es

COPENA RODRÍGUEZ, D. (2015): “Enerxía eólica e medio rural: unha análise aplicada dos impactos socioeconómicos dos parques eólicos no mundo rural galego”. Tese de Doutoramento. Universidade de Vigo.

COPENA RODRÍGUEZ, D.; SIMÓN FERNÁNDEZ, X. (2014): “A produción de enerxía eléctrica a partir da biomasa forestal primaria: análise do caso galego”. Revista Galega de Economía, 23 (2), pp. 91112.

CORBELLE RICO, E.; CRECENTE MASEDA, R. (2008). “O abandono de terras: concepto teórico e consecuencias”. Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 2, pp. 47-62.

DEL RÍO, P.; BURGUILLO, M. (2009): “An empirical analysis of the impact of renewable energy deployment on local sustainability”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, pp. 1314–1325.

DELICADO, A.; TRUNINGER, M.; FIGUEIREDO, E.; SILVA, L.; JUNQUEIRA, L.; HORTA, A.; FONSECA, S.; NUNES, M.J.; SOARES, F. (2015): Terras de Sol e de vento: dinâmicas sociotécnicas e aceitação social das energias renováveis em Portugal. 1ª edición. Lisboa: ICS. Imprensa de Ciências Sociais.

DIMITROPOULOS, A.; KONTOLEON, A. (2009): “Assessing the determinants of local acceptability of wind-farm investment: A choice experiment in the Greek Aegean Islands”. Energy Policy, 37, pp. 1842–1854.

ESPAÑA. COMISIÓN NACIONAL DA COMISIÓN NACIONAL DOS MERCADOS E A COMPETENCIA. (2016): Informe mensual de ventas de energía de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Madrid: Comisión Nacional da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia.

ESPAÑA. INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E O AFORRO DA ENERXÍA. (2011): Plan de Energías Renovables en España, 2005-2010. http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/plan-deenergias-renovables-2011-2020

EUROPA. PARLAMENTO EUROPEO (2009): Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 23 de abril de 2009 relativa ao fomento do uso de enerxía procedente de fontes renovables e pola que se modifican e se derrogan as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, 5 de xuño de 2009, L 140, páxs. 16-62. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:ES:PDF

GALICIA. CONSELLERÍA DE INDUSTRIA E COMERCIO. (2001): Decreto 302/2001, do 25 de outubro, polo que se regula o aproveitamento da enerxía eólica na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 235 do 5 de Decembro de 2001. Diario Oficial de Galicia, 5 de decembro de 2001, núm. 235, páxs. 15457- 15520.

GROTH, T. M.; VOGT, C. A. (2014): “Rural wind farm development: Social, environmental and economic features important to local residents”. Renewable Energy, 63, pp. 1-8.

HUESCA-PÉREZ, M.E., SHEINBAUM-PARDO, C., KÖPPEL, J. (2016): “Social implications of siting wind energy in a disadvantaged region – The case of the Isthmus of Tehuantepec, Mexico”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, pp. 952–965.

HVELPLUND, F.; BERND MÖLLER, B.; SPERLING, K. (2013): “Local ownership, smart energy systems and better wind power economy”. Energy Strategy Reviews, 1, pp. 164-170.

MCKIM, C. A. (2015). The Value of Mixed Methods Research: A Mixed Methods Study. Journal of Mixed Methods Research. Vol. 11 (2), 202–222.

MCLAREN LORING, J. (2007): “Wind energy planning in England, Wales and Denmark: Factors influencing project success”. Energy Policy, 35, pp. 2648–2660.

MONTERO, M.; SIMÓN, X.; GIMÉNEZ, E.L.; CASTRO, F. (2010): “Os Plans Eólicos Empresariais en Galicia. Unha análise do seu desenvolvemento”. Revista Galega de Economía, 19 (1), pp. 101-128.

MUNDAY, M.; BRISTOW, G.; COWELL, R. (2011): “Wind farms in rural areas: How far do community benefits from wind farms represent a local economic development opportunity?”. Journal of Rural Studies, 27, pp. 1 – 12.

NADAÏ, A.; KRAUSS, W.; AFONSO, A.I.; DRACKLÉ, D.; HINKELBEIN, O.; LABUSSIÈRE, O.; MENDES, C. (2010): “El paisaje y la transición energética: comparando el surgimiento de paisajes de energía eólica en Francia, Alemania y Portugal". Nimbus, 25-26, pp. 155-173.

NOLDEN, C. (2013): “Governing community energy—Feed-in tariffs and the development of community wind energy schemes in the United Kingdom and Germany”. Energy Policy, 63, pp. 543– 552.

REGUEIRO FERREIRA, R. M. (2011a): A propiedade do vento galego: o desenvolvemento do sector eólico en Galiza (1995-2011). Bertamiráns, Ames: Edicións Laiovento.

REGUEIRO FERREIRA, R. M. (2011b): El negocio eólico. La realidad del empleo, promotores y terrenos eólicos. Madrid: Libros de la catarata.

SIMÓN FERNÁNDEZ, X.; COPENA RODRÍGUEZ, D. (2012): “Eolic energy and Rural Development: an analysis for Galicia”. Spanish Journal of Rural Development, 3 (3), pp. 13-28.

SLATTERY, M. C.; LANTZ, E.; JOHNSON, B. L. (2011): “State and local economic impacts from wind energy projects: Texas case study”. Energy Policy, 39 (12), pp. 7930–7940.

VARELA VÁZQUEZ, P.; SÁNCHEZ CARREIRA, M.C. (2015): “Socioeconomic impact of wind energy on peripheral regions”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, pp. 982–990.

WADDINGTON, D. (2004). “Participant observation”. Cassell, C., Symon, G (Eds.), Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research. London: Sage Publications. Páxs. 154–164.

XUNTA DE GALICIA. (2000): Libro Branco da Enerxía. Instituto Enerxético de Galicia: Santiago de Compostela. http://www.inega.es/descargas/publicacions/45-d-Libro_Branco.pdf

YIN, Y. (2013): “An analysis of empirical cases of community wind in Oregon”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 17, pp. 54–73