Main Article Content

Damián Copena Rodríguez
Universidade de Vigo
Spain
Biography
Xavier Simón Fernández
Universidade de Vigo
Spain
Biography
Vol 23 No 2 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.2.2484
Submitted: 25-03-2015 Accepted: 25-03-2015 Published: 25-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

O Goberno galego desenvolveu nos últimos anos unha normativa específica para o fomento de produción de enerxía eléctrica mediante o aproveitamento da biomasa forestal primaria. A valori-zación enerxética da biomasa forestal preséntase, por parte do regulador, como unha interesante iniciativa coa que avanzar na redución das emisións de CO2 e SO2, contribuír á limpeza do monte, servir como ferramenta na prevención dos incendios forestais, mellorar a autosuficiencia enerxética, dinamizar o rural e darlle pulo ao sector madeireiro. Por outra parte, desde diversas institucións e axentes estanse a amosar posicionamentos críticos co modelo de produción eléctrica deseñado pola Xunta de Galicia e mesmo cos puntos de partida da produción de electricidade a partir da biomasa. Este artigo analiza o marco regulador da produción de enerxía eléctrica a partir da valorización ener-xética da biomasa forestal primaria, centrándose principalmente na normativa autonómica. O texto estuda o proceso de selección e o grao de desenvolvemento das instalacións previstas alén do marco retributivo das plantas de biomasa que empregan como combustible a biomasa forestal primaria. Fi-nalmente, introdúcense elementos para o debate sobre as posibles consecuencias que tería para o monte galego e para o mundo rural a implantación a grande escala deste modelo.

 

 

Cited by

Article Details

References

BALBOA, X.; BESTEIRO, B.; FERNÁNDEZ, X.; FERNÁNDEZ, L.; JORDÁN, M.; LÓPEZ, E; SOTO, D.; VISO, P. (2006): Os montes veciñais en man común: o patrimonio silente. Natureza, economía, identidade e democracia na Galicia rural. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

BOUHIER, A. (2001): Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia/Obra Social Caixanova. (Orixinal do ano 1979).

CARPINTERO, O. (2006): “Biocombustibles y uso energético de la biomasa: un análisis crítico”, El Ecologista, 49, pp 20-26.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1996): Energía para el futuro: fuentes de energía renovables. Libro Verde para una estrategia comunitaria. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas.

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (2005): Plan de acción sobre la biomasa. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas.

COMISIÓN EUROPEA (1997): Libro blanco para una estrategia y plan de acción comunitario. Bruselas: Comisión Europea.

COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (2013): Informe mensual de ventas de energía del régimen especial. Madrid: CNE. <http://www.cne.es>.

DÍAZ-FIERROS, F.; BAAMONDE, P. (2006): Os incendios forestais en Galicia. Santiago de Compostela. Consello da Cultura Galega.

DOLDÁN, X.R. (2008): “A situación enerxética galega no contexto europeo”, Revista Galega de Economía, 17 (extraord.), pp. 241-262.

DOPAZO, R.; VEGA, D.J.; ORTIZ, L.; MARTÍNEZ, E. (2009): “El aprovechamiento de biomasa residual y de cultivos energéticos: experiencias recientes y modelos de producción de biomasa forestal en montes gallegos”, Congreso Forestal Español. Ávila: Sociedad Española de Ciencias Forestales.

ENERSILVA (2007): Enersilva-Promoción del uso de la biomasa forestal con fines energéticos en el suroeste de Europa. Proyecto Enersilva.

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (1997): Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. Boletín Oficial del Estado, nº 285, de 28/11/97.

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (2012): Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Boletín Oficial del Estado, nº 24, de 28/01/12.

ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2013): Estadística Anual de Cortas de Madera. Madrid: MAGRAMA.

ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2013a): Estadísticas Eléctricas de 2010 y de 2011. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (2013b): Registro de Instalaciones Productoras en Régimen Especial. Madrid: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. .

ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (2007): Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Boletín Oficial del Estado, nº 126, de 26/05/07.

ESPAÑA. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO (2011): Los incendios forestales en España. Año 2010. Madrid: MMARyM.

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2011): Scientific Committee. Opinion of the EEA Scientific Committee on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy. Copenhague: European Environment Agency.

GALICIA. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (2009): Resolución do 3 de xuño de 2009 pola que se aproba a lista provisional de anteproxectos admitidos e excluídos ao abeiro da Orde de 14 de novembro de 2008, pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megawatts para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa. Diario Oficial de Galicia, nº 141, de 21/07/09.

GALICIA. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (2010): Resolución do 30 de abril de 2010, pola que se aproba a relación de anteproxectos de instalacións de centrais de biomasa seleccionados consonte a orde do 14 de novembro de 2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megavatios para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa. Diario Oficial de Galicia, nº 121, de 28/06/10.

GALICIA. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA (2011): Resolución do 20 de xaneiro de 2011 pola que se incorpora un novo anteproxecto á relación de anteproxectos de centrais de biomasa admitidos a trámite segundo a Resolución do 30 de abril de 2010 pola que se aproba a relación de anteproxectos de instalación de centrais de biomasa seleccionados consonte a Orde do 14 de novembro de 2008 pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megavatios para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa. Diario Oficial de Galicia, nº 29, de 11/02/11.

GALICIA. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (2008a): Decreto 149/2008, do 26 de xuño, polo que se regula o procedemento de autorización das instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir da valorización enerxética da biomasa forestal primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia, nº 141, de 22/07/08.

GALICIA. CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA (2008b): Orde do 14 de novembro de 2008, pola que se determina o obxectivo de potencia máxima en megawatts para tramitar no período 2008-2012 e se abre o prazo para a presentación de solicitudes de autorización de centrais de biomasa, a que comeza co proceso de selección. Diario Oficial de Galicia, nº 229, de 25/11/08.

GALICIA. CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE (2007): Plantas invasoras de Galicia. Bioloxía, distribución e métodos de control. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO AMBIENTE (2001): O monte galego en cifras. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do medio Ambiente, Dirección Xeral de Montes e Medio Ambiente Natural.

GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL (2005): Anuario de Estatística Agraria 2005. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural. GALICIA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR (2013): Montes veciñais en man común. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural e do Mar. <http://www.medioruralemar.xunta.es/nc/areas/forestal/ordenacion/man_comun/>.

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (2000): Libro branco da enerxía en Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Inega.

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (2012): Balance enerxético de Galicia 2010. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Inega.

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (2013): Análisis de la viabilidad del mercado de la biomasa en Galicia y el norte de Portugal. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Inega.

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (2011a): Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Madrid: IDAE. <http://www.idae.es>.

INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (2011b): Evolución tecnológica y prospectiva de costes de las energías renovables. Estudio Técnico PER 2011-2020. Madrid: IDAE. <http://www.idae.es>.

JOHNSON, E. (2009): “Goodbye to Carbon Neutral: Getting Biomass Footprints Right”, Environmental Impact Assessment Review, 29 (3), pp. 165-168.

PARLAMENTO EUROPEO (2005): Resolución sobre las fuentes de energía renovables en la Unión. Sesión plenaria de 28 de septiembre de 2005. Bruselas: Parlamento Europeo.

PARLAMENTO EUROPEO; CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2009): Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 140, de 05/06/09.

PARLAMENTO EUROPEO; CONSEJO DE ÑA UNIÓN EUROPEA (2001): Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L, 283, de 27/10/01.

PEDROLI, B.; ELBERSEN, B.; FREDERIKSEN, P.; GRANDIN, U.; HEIKKILÄ, R.; KROGH, P.H.; IZAKOVIČOVÁ, Z.; JOHANSEN, A.; MEIRESONNE, L.; SPIJKER, J. (2013): “Is Energy Cropping in Europe Compatible with Biodiversity? – Opportunities and Threats to Biodiversity from Land-Based Production of Biomass for Bioenergy Purposes”, Biomass and Bioenergy, 55, pp. 73-86.

PROYECTO ECAS (2007): Cultivos energéticos en el espacio atlántico. Santiago de Compostela: Asociación Forestal de Galicia.

SIMÓN, X.; COPENA, D. (2010): Multifuncionalidade do monte e política enerxética: unha oportunidade perdida para o fortalecemento do mundo rural. (Documento de Traballo 1001). Vigo: Universidade de Vigo, Departamento de Economía Aplicada.

SIMÓN, X.; COPENA, D. (2012): “Eolic Energy and Rural Development: An Analysis for Galicia”, Spanish Journal of Rural Development, III (3), pp. 13-28.

SÖDERBERG, C.; ECKERBERG, K. (2013): “Rising Policy conflicts in Europe Over Bioenergy and Forestry”, Forest Policy and Economics, 33, pp. 112-119.

SOLIÑO, M.; PRADA, A.; VÁZQUEZ, M.X. (2009): “Green Electricity Externalities: Forest Biomass in an Atlantic European Region”, Biomass and Bioenergy, 33 (3), pp 407-414.

UPRETI, B.R. (2004): “Conflict Over Biomass Energy Development in the United Kingdom: Some Observations and Lessons from England and Wales”, Energy Policy, 32 (6), pp. 785– -800.

VALLEJO, V.R.; DÍAZ-FIERROS, F.; DE LA ROSA, D. [coord.] (2005): “Impactos sobre recursos edáficos” en: Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático, pp. 355-397. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.