Main Article Content

Gonzalo Rodríguez Rodríguez
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Biography
Víctor Hugo Martínez Ballesteros
Universidade de Santiago de Compostela
Spain
Biography
Ihering Guedes Alcoforado
Universidade Federal de Bahía
Brazil
Biography
Vol 23 No 3 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.3.2501
Submitted: 27-03-2015 Accepted: 27-03-2015 Published: 27-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

Este artigo fai unha revisión dos procesos de cambio institucional ligados á miticultura ga-lega atendendo á importancia reguladora dos dereitos de propiedade conceptualizados como unha carteira de dereitos favorecedores da ordenación da actividade. En tres etapas diferenciadas a defi-nición e o perfeccionamento dos dereitos de propiedade xeraron a creación de estruturas de incenti-vos que contribuíron ao desenvolvemento de sendas estables de crecemento na explotación mexillo-eira galega, proporcionando unha maior eficiencia económica e unha explotación sostible. Constata-rase que a actividade institucional favoreceu a corrección de problemas asociados á falta de regula-ción no subsector; porén, tamén se presentarán algunhas limitacións da ordenación institucional que afectan ao desempeño miticultor, como a persistencia de externalidades negativas acumulativas non resoltas asociadas á utilización das rías como un recurso de uso común. Analizarase a titularidade, dimensión e calidade dos dereitos de propiedade resultantes asignados aos bateeiros.


 


 

Cited by

Article Details

References

ALCHIAN, A.; DEMSETZ, H. (1973): “The Property Right Paradigm”, The Journal of Economic History, 33 (1), pp. 16-27.

ALCOFORADO, I.G.; BALLESTEROS, V.H.M. (2010): “Apuntes sobre: The Problem of the Social Cost”, eGesta, 6 (1), pp. 46-59.

ANDERSON, J.L. (2002): “Aquaculture and the Future: Why Fisheries Economists Should Care”. Marine Resource Economics, 17(2), pp. 133-152.

ARNASON, L. (2000): “Property Rights as a Means of Economic Organization”, en R. Shotton [ed.]: Use of Property Rights in Fisheries Management, pp. 14-16. (Proceedings of the FishRights99 Conference. Fremantle. FAO Fisheries Technical Paper, 404/1). Rome: FAO.

BALLESTEROS, V.H.M.; ALCOFORADO, I. (2009): “Tragédia dos commons e os direitos de propriedade: com hardin, além de Hardin”, VIII Encontro da Sociedade Brasileira de Economía Ecológica. Cuiabá, Mato Grosso.

BALLESTEROS, V.H.M.; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, G.; ALCOFORADO, I. (2011): "A resposta neoinstitucional aos problemas da pesca: estado da arte sobre as cotas Individuais”, Revista Galega de Economía, 20 (2), pp. 201-220.

BESS, R.; HARTE, M. (2000): “The Role of Property Rights in the Development of New Zealand’s Seafood Industry”, Marine Policy, 24 (4), pp. 331-339.

CABALLERO MIGUEZ, G.; GARZA GIL, M.D.; VARELA LAFUENTE, M.M. (2008): “Institutions and Management of Fishing Resources: The Governance of the Galician Model”, Ocean & Coastal Management, 51 (8-9), pp. 625-631.

CABALLERO MIGUEZ, G.; GARZA GIL, M.D.; VARELA LAFUENTE, M.M. (2009): ”The Institutional Foundations of Economic Performance of Mussel Production: The Spanish Case of the Galician Floating Raft Culture”, Marine Policy, 33 (2), pp. 288-296.

CHAPELA PÉREZ, R.M. (2000): “Del marisqueo a los cultivos marinos: un nuevo reto para el derecho administrativo”, en F. Sosa Wagner [coord.]: El derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, pp. 4169-4186. Valencia: Tirant Lo Blanch.

DEMSETZ, H. (1967): “Toward a Theory of Property Rights”, The American Economic Review, 57 (2), pp. 347-359.

EGGERTSSON, T. (1995): El comportamiento económico y las instituciones. Madrid. Alianza Economía.

EGGERTSSON, T. (2003): “Open Access Versus Common Property”, en T.L. Anderson e F.S. McChesney [ed.]: Property Rights: Cooperation, Conflict, and Law. pp. 73-112. Princeton, NJ: Princeton University Press.

ESPAÑA. CORTES GENERALES (1978): Constitucio n espan ola. Boletín Oficial de Estado, nº 311, de 29/12/1978.

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (1984): Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos. Boletín Oficial de Estado, nº 153, de 27/05/1984.

ESPAÑA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2001): Libro blanco de la acuicultura en España. Madrid: MAPA.

ESPAÑA. MINISTERIO DE COMERCIO (1976): Orden de 31 de mayo de 1976 sobre la regulación de las pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC). Boletín Oficial del Estado, nº 190, de 09/08/1976.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (1985a): Lei 15/1985, de 23 de outubro, de ordenación marisqueira e cultivos mariños. Boletín Oficial de Estado, nº 58, de 08/03/1986.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (1985b): Lei de 2/1985, 26 de febreiro, de ordenación de pesca marítima en augas da Comunidade Autónoma de Galicia. Boletín Oficial de Estado, nº 109, de 07/05/1985.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (1985c): Lei 5/1985, de 11 de xuño, de sancións en materia pesqueira, marisqueira e de cultivos mariños. Boletín Oficial de Estado, nº 173, de 20/07/1985.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (1993): Lei 6/1993, de 11 de maio, de pesca de Galicia. Boletín Oficial de Estado, nº 156, de 01/07/1993.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (2008): Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia. Boletín Oficial de Estado, nº 15, de 17/01/2009.

GALICIA. PARLAMENTO DE GALICIA (2009): Lei 6/2009, de 11 de decembro, de modificacio n da Lei 11/2008, de 3 de decembro, de pesca de Galicia. Diario Oficial de Galicia, nº 243, de 15/12/2009.

FAO (1981): Atlas de los recursos vivos del mar. Roma: FAO.

FAO (2005): Biotoxinas marinas. Roma: FAO. FAO (2014): El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Oportunidades y desafíos. Roma: FAO.

FEENY, D. (1994): “Frameworks for Understanding Resource Management on the Commons”, en R.S. Pomeroy [ed.] Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences. pp 20-33. (ICLARM Conf. Proc. 45). Manila: The WorldFish Center.

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A.I. (2005): “De la roca a la cuerda. Orígenes y desarrollo de la industria mejillonera en Galicia (1946-2005)”, VIII Congreso de la Asociación Española de Historia Económica. Santiago de Compostela: Asociación Española de Historia Económica.

FIGUERAS, F.G.; LABARTA, U.; FERNÁNDEZ-REIRIZ, M.J. (2002): “Coastal Upwelling, Primary Production and Mussel Growth in the Rías Baixas of Galicia”, Hydrobiología, 484, pp. 121- -131.

FRANGOUDES, K.; MARUGÁN-PINTOS, B.; PASCUAL-FERNÁNDEZ, J.J. (2008): “From Open Access to Co-Governance and Conservation: The Case of Women Shellfish Collectors in Galicia (Spain)”, Marine Policy, 32 (2), pp. 223-232.

GARCÍA PÉREZ, M. (1996): “O réxime xurídico das explotacións acuícolas na Comunidade Autónoma Galega”, Revista Galega da Administración Pública, 13, pp. 73-89.

GARCÍA-NEGRO, M.C. [coord.] (2010): Economía pesqueira: achegas desde un curso universitario. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

GARCÍA-NEGRO, M.C. [dir.] (2014): Táboas input-output pesca-conserva galegas 2011. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería do Medio Rural e do Mar.

GONZÁLEZ VIDAL, M. (1980): El conflicto en el sector marisquero de Galicia. Madrid: Akal.

HALWART, M.; FUNGE-SMITH, S.; MOEHL, J. (2003): “The Role of Aquaculture in Rural Development”, Review of the State of World Aquaculture, FAO Fisheries Circular, 886 (2), pp. 47-58.

HARDIN, G. (1968): “The Tragedy of the Commons”, Science, 162, pp. 1243-1248.

HILBORN, R; ORENSANZ, J.M.; PARMA, A.M. (2005): “Institutions, Incentives and the Future of Fisheries”, Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences, Serie B (360), pp. 47-57.

KAPETSKY, J.M. (1982): Consideraciones para la ordenación de las pesquerías de lagunas y esteros costeros. (Doc. Tec. Pesca, 218). Roma. FAO.

MAHOU LAGO, X.M. (2008): Implementación y gobernanza: la política de marisqueo en Galicia. Santiago de Compostela: Escola Galega de Administración Pública (EGAP).

MARUGÁN-PINTOS, B. (2004): E colleron ese tren... Profesionalización das mariscadoras galegas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

MELTZOFF, S.K. (1995): “Marisquadoras of the Shellfish Revolution: The Rise of Women in Co-management on Illa de Arousa, Galicia”, Journal of Political Ecology, 2, pp. 20-38.

MONGRUEL, R.; THEBAUD, O. (2006): “Externalities, Institutions and the Location Choices of Shellfish Producers: The Case of Blue Mussel Farming in the Mont-Saint-Michel Bay (France)”, Aquaculture Economics & Management, 10 (3), pp. 163-181.

NORTH, D.C. (1994): “Institutional Change: A Framework of Analysis”, Economic History, 9412001.

OSTROM, E. (1991): Governing the Commons. Cambridge: Cambridge University Press.

OSTROM, E. (2000): “Private and Common Property Rights”, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, and Center for the Study of Institutions, Population, and Environmental Change, pp. 332-379.

OSTROM, E. (2001): “Reformulating the Commons”, en J. Burguer, E. Ostrom, R. Norgaard, D. Policansky e B. Goldsteisn [ed.]: Protecting the Commons: A Framework for Resource Management in the Americas, pp. 17-41. Washington, D.C., WA: Island Press.

OSTROM, E. (2011): El gobierno de los bienes comunes. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, UNAM.

PÉREZ SÁNCHEZ, J.A. (1996): Las actividades agropecuarias y pesqueras en la Ría de Arousa. Dinámica e incidencia territorial. Pontevedra: Diputación de Pontevedra.

PORTA VILA, F.; PARDELLAS, X.; ARNÁIZ, A, (1987): El sector mejillonero español. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

PORTO ROMERO, M. (1975): Estudio de la situación de los tres sectores económicos del mejillón. A Coruña: SODIGA.

REGUERA RAMÍREZ B. (2003): Biología, autoecología y toxicología de las principales especies del género Dinophysis asociadas a episodios de intoxicación diarreogénica por bivalvos (DSP). (Tese de doutoramento). Barcelona: Universidad de Barcelona, Departamento de Ecología.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, G. (2009): Economía de los cultivos de mejillón en Galicia. A Coruña: Netbiblo.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, G.; VILLASANTE, S.; GARCÍA-NEGRO, M.C. (2011):” Are Red Tides Affecting Economically the Commercialization of the Galician (NW Spain) Mussel Farming?”, Marine Policy, 35 (2), pp. 252-257.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, G.; VILLASANTE, S.; GARCÍA-NEGRO, M.C.; CARBALLO PENELA, A. (2008): “Las políticas públicas en el desarrollo da mitilicultura en Galicia: el papel de la Unión Europea”, Revista Galega de Economía, 17 (1), pp. 29-52.

SCHLAGER, E.; OSTROM, E. (1992):”Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis”, Land Economics, 68 (3), pp. 249-262.

SCOTT, A. (1988): “Development of Property in the Fishery”, Marine Resource Economics, 5, pp. 289-311.

SCOTT, A (2000): “Introducing Property in Fishery Management”, en R. Shotton [ed.]: Use of Property Rights in Fisheries Management, pp. 1-13. (Proceedings of the FishRights99 Conference. Fremantle. FAO Fisheries Technical Paper, 404/1). Rome: FAO.

Most read articles by the same author(s)