Main Article Content

Sonia ORTIZ MONTES
Universidade de Córdoba
Spain
Julia M. NÚÑEZ TABALES
Universidade de Córdoba
Spain
Vol 26 No 1 (2017), Articles, pages 45-54
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.26.1.4322
Submitted: 25-09-2017 Accepted: 25-09-2017 Published: 25-09-2017
Copyright How to Cite

Abstract

Nos últimos anos multiplicáronse os esforzos a nivel mundial por favorecer o acceso aos

servizos financeiros especialmente en determinados países e para determinados

colectivos, incrementándose o interese pola construción de sistemas financeiros

incluíntes.

Neste trabajo analízase a inclusión financeira, estudando as súas diferentes dimensións, os

beneficios que comporta, o seu carácter prioritario nos últimos tempos para multitude de

organismos e os obstáculos ao seu desenvolvemento. Concretamente, centrouse a

atención na súa evolución na rexión de América Latina e o Caribe, comprobándose que, en

xeral, trátase dunha rexión cun acceso ao sistema financeiro en desenvolvemento e no que

persisten aínda desigualdades no ámbito social. Porén, albíscase un potencial significativo

de mellora froito especialmente da evolución tecnolóxica e do esforzo dos organismos

implicados.

In the past years global efforts to increase access to financial services have been

multiplied especially in certain countries and for certain groups, growing the interest in

the construction of financial inclusive systems.

The financial inclusion is analyzed, studying their different dimensions, its benefits, its

priority character in recent times for many institutions and the obstacles to its

development. In particular, attention has focused on its evolution in the region of Latin

America and the Caribbean, proving that, in general it is a region with access to the

developing financial system and in which inequalities in the social sphere still exist.

However, a significant potential for improvement is emerging, especially as a result of the

technological evolution and the effort of the institutions involved.

Cited by

Article Details

References

ALIANZA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA. (2011): Declaración Maya. http://www.afiglobal.org/sites/default/files/publications/maya_declaration_2011_spanish.pdf

ALIANZA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA. (2016): http://www.afi-global.org/whowe-are [20/9/2016]

BANCO MUNDIAL (2016): Base de datos: Global Findex. Obtenido de http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=global-findex-(base-de-datos-sobre-la-inclusi%C3%B3n-financiera-en-el-mundo)&Type=TABLE [17/10/2016]

BANCO MUNDIAL (2016): http://www.bancomundial.org [11/10/2016]

CÁMARA, N., y TUESTA, D. (2014): Measuring Financial Inclusion: A Multidimensional Index.

BBVA Research, Working Paper 14/26. Obtenido de https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2014/09/WP14-26_FinancialInclusion.pdf

CEPAL (2016): Perfiles ODM de los países de América Latina y el Caribe. Obtenido de http://www.cepal.org/cgibin/getprod.asp?xml=/MDG/noticias/paginas/2/43582/P43582.xml&xsl=/MDG/tpl/p18f-st.xsl&base=/MDG/tpl/top-bottom.xsl [7/10/2016]

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CNBV (2016): http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx [15/10/2016]

CULL, R., EHRBECK, T., y HOLLE, N. (2014). La inclusión financiera y el desarrollo: Pruebas recientes de su impacto.

CGAP. Obtenido de http://www.cgap.org/sites/default/files/FocusNote-Financial-Inclusion-andDeelopment-April-2014-Spanish.pdf

GRUPO CONSULTIVO PARA ASISTIR A LA POBREZA, CGAP (2016): http://www.cgap.org/about [7/10/2016]

JOSHI, D. P. (2011): Financial inclusion and financial literacy. OECD:. Obtenido de http://www.oecd.org/finance/financial-education/48303408.pdf

LATIN AMERICAN NETWORK INFORMATION CENTER (2016): http://lanic.utexas.edu/indexesp.html [20/9/2016]

MUKHERJEE, J. (1998): El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población: un programa de microfinanciamiento. The World Bank. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/08/31/000160016_20050831120620/Rendered/PDF/185960SPANISH0199910010FocusNote101.pdf

ROA, M. (2013): Inclusión financiera en América Latina: acceso, uso y calidad. Boletín CEMLA, 59(2), 121-148.

TUESTA, D. A. (2014):. Aspectos regulatorios y la inclusión financiera en LatAm. VI Congreso Latinoamericano de Inclusión Financiera - Sao Paulo, Brasil – 19 de Agosto de 2014.

BBVA Research. https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/aspectosregulatorios-y-la-inclusion-financiera-en-latam/

VILLACORTA, O. y REYES, J. (2012): Servicios financieros para la mayoría: La inclusión financiera en México. Revista mbs (2), 5-21 Obtenido de: http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/revista-demicrofinanzas-y-banca-social-mbs/2/2-556.pdf