Main Article Content

Jaime López Golpe
Universidade da Coruña
Spain
Biography
Adela Reig Botella
Universidade da Coruña
Biography
Vol 23 No 1 (2014), Articles
DOI: https://doi.org/10.15304/rge.23.1.2460
Submitted: 18-03-2015 Accepted: 18-03-2015 Published: 18-03-2015
Copyright How to Cite

Abstract

Este traballo trata sobre o sistema público de pensións en España e en Galicia. Desde o acordo do ano 1995 sobre os problemas estruturais da Seguridade Social, asináronse catro acordos máis sobre pen-sións nos anos 1996, 2001, 2006 e 2011. A separación de fontes de financiamento xunto co fondo de reser-va fan que o sistema veña mantendo superávits. O acordo do ano 2011 xerou unha ampla expectación po-lo seu significado material e polas súas repercusións políticas, con independencia da análise do seu conti-do. España está a 2,5 puntos do PIB en gasto de pensións da media europea. Polo que respecta ás pensións en Galicia, no ano 2010 o índice de dependencia do sistema público de pensións foi do 25,8%, fronte ao 18,2% da media do Estado, un diferencial de máis de sete puntos. O diferencial negativo da pensión en Ga-licia é progresivamente crecente: no ano 1990 a pensión media galega representaba o 87% da española, no ano 2010 xa só equivale ao 84%. O sistema contributivo é deficitario en Galicia: os ingresos por cotas non cobren os pagamentos das pensións; no ano 2009, a relación entre recadación e pagamentos tivo un saldo negativo de 1.669 millóns de euros.

 

 

Cited by

Article Details

References

BORRAJO DACRUZ, E. (2011): Introducción al Derecho del Trabajo. Madrid: Tecnos.

COMISIÓN EUROPEA (2010): «Libro Verde. En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros». [COM(2010) 365 final, de 07/07/10]. Bruselas: Comisión Europea.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2010): Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España. Madrid: CES.

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE GALICIA (2010): Memoria sobre a situación económica e social de Galicia 2010. Santiago de Compostela: CESG.

CONSELLO GALEGO DE RELACIÓNS LABORAIS (2010): Informe sociolaboral. Santiago de Compostela: Consello Galego de Relacións Laborais.

DEL VALLE DE JOZ, J.I. (2009): La sostenibilidad del sistema de seguridad social, un objetivo compartido. (Aranzadi Social, 4/2009).

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (2003): Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, nº 234, de 30/09/03.

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (2010): Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Boletín Oficial del Estado, nº 227, de 18/09/10.

ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO (2011): Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Boletín Oficial del Estado, nº 184, de 02/08/11.

ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN (2010): Sistema de la Seguridad Social. Presupuesto de gastos. Liquidación del ejercicio 2010. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Secretaría de Estado de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social.

ESPAÑA. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (2011): Guía de la Seguridad Social 2011. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

EUROSTAT (2009): Eurostat Year Book 2009. Brussels: Statistical Office of the European Communities.

INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (2010): Datos cuarto trimestre 2010. Santiago de Compostela: IGE.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2010): Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL). Datos del cuarto trimestre de 2010. Madrid: INE.

LÓPEZ ANIORTE, M.C. (2012): Resumen técnico: la pensión de jubilación. (Tirant on line). Valencia: Tirant lo Blanch.

LÓPEZ GANDÍA, J. (2008): Las relaciones laborales especiales. Albacete: Bomarzo.

LÓPEZ GANDÍA, J. (2011): La nueva regulación de la jubilación parcial tras la reforma del 2007. Albacete: Bomarzo.

VIDA, J.; MONEREO, J.L.; MOLINA, C.; QUESADA, R. (2011): Manual de Seguridad Social. Madrid: Tecnos.