Contenido principal del artículo

Fernando Pereira González
Real Academia Galega
Biografía
Vol. 33 (2014), Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/gall.33.2187
Recibido: 15-10-2014 Aceptado: 20-01-2015 Publicado: 28-05-2015
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Neste traballo fago un estudo da presenza da lenda irlandesa de Breogán dentro dos escritos de Manuel Murguía. Cinco son os aspectos que quero analizar: a narrativa da lenda; a interpretación que fixo dela; a adaptación da lenda á súa particular concepción do pasado galego; as funcións que exerceu dentro da obra de Murguía; e as fontes de información nas que el se baseou para coñecer o relato irlandés. No derradeiro apartado analizo algunhas das achegas do autor á popularización de Breogán dentro da cultura galega.

Detalles del artículo

Referencias

ÁLVAREZ LUGRÍS, A. e MOSCOSO MATO, E. 2005. “Galicia, Irlanda e o Leabhar Gabhala. O mito celta no proceso de construción da identidade nacional galega”. En Mª. D. GÓMEZ PENAS (coord.). A Identidade galega e irlandesa a través dos textos. Santiago de Compostela, pp. 57-131.

ARMADA PITA, X. L. 1999. “Unha revisión historiográfica do celtismo galego”. En Os Celtas da Europa Atlántica. Actas do 1º Congreso Galego sobre a cultura celta. Ferrol, pp. 229-272.

BARREIRO FERNÁNDEZ, X. R. 2012. Murguía. Vigo.

BERAMENDI, J. 1998. Manuel Murguía. Santiago de Compostela.

BERAMENDI, J. 2007. De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo.

BLANCO PÉREZ, D. 1992. A poesía popular en Galicia, 1745-1885. Recopilación, estudio e edición crítica. Volume I. Vigo.

CAREY, J. 1993. A New Introduction to Lebor Gabála Érenn. London.

CAREY, J. 1994. The Irish National Origin-Legend: Synthetic Pseudohistory. Cambridge.

COUSELO BOUZAS, J. 1935. El Colegio de Irlandeses de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

EIRAS ROEL, A. 2003. “De historia erudita e historia fabulada. Sobre un texto del jesuita orensano Juan Álvarez Sotelo”. En Mª. C. FOLGAR de la CALLE (coord.). Memoria Artis. Studia in memoriam Mª Dolores Vila Jato. Volume II. Santiago de Compostela, pp. 389-418.

GONZÁLEZ GARCÍA, F. J. 2007. “Celtismo e historiografía en Galicia: en busca de los celtas perdidos”. En F. J. GONZÁLEZ GARCÍA (coord.). Los pueblos de la Galicia céltica. Madrid, pp. 9-130.

JASKI, B. 2003. “«We are of the Greeks in our Origin»: New Perspectives on the Irish Origin Legend”, Cambrian Medieval Celtic Studies, 46, pp. 1-53.

JENNINGS, B. 1936. Michael O Cleirigh, Chief of the Four Masters and his Associates. Dublin. LEERSSEN, J. Th. 1997. Remembrance and Imagination. Patterns in the Historical and Literary Representation of Ireland in the Nineteenth Century. Cork.

LENNON, J. 2004. Irish Orientalism. A Literary and Intellectual History. New York.

MÁIZ, R. 1984. O Rexionalismo Galego: Organización e Ideoloxía (1886-1907). Sada.

MÁIZ, R. 1997. “Raza e mito céltico nas orixes do nacionalismo galego: Manuel Murguía”. En A Idea de Nación. Vigo, pp. 173-235.

MARTINÓN-TORRES, C. 2000. “Murguía e a arqueoloxía galega”, Boletín da Real Academia Galega, 361, pp. 221-244.

McKEVITT, K. A. 2001. “A traducción dos galegos á historia celta. A presencia de Leabhar Gabhála en Nós”, Anuario de Estudios Literarios Galegos, pp. 153-167.

MURGUÍA, M. 1865. Historia de Galicia por Manuel Murguía. Tomo Primero. Lugo.

MURGUÍA, M.1866. Historia de Galicia por Manuel Murguía. Tomo Segundo. Lugo.

MURGUÍA, M. 1879. “La Leyenda en Galicia. Carta á mi antiguo amigo D. Ramon Segade, á propósito de la leyenda religiosa «Cotolay»”, La Ilustracion gallega y asturiana, 11, pp. 124-125, 128.

MURGUÍA, M. 1881a. “Poesía popular gallega”, La Ilustracion gallega y asturiana, 2, pp. 17.

MURGUÍA, M. 1881b. “Irlanda y Galicia. I”, La Ilustracion gallega y asturiana, 11, pp. 123-124.

MURGUÍA, M. 1881c. “Irlanda y Galicia. II”, La Ilustracion gallega y asturiana, 12, pp. 134-135.

MURGUÍA, M. 1881d. “Irlanda y Galicia. III”, La Ilustracion gallega y asturiana, 14, pp. 158-159.

MURGUÍA, M. 1881e. “El Folk-lore gallego”, La Ilustracion gallega y asturiana, 30, pp. 352-353.

MURGUÍA, M. 1888. Galicia. Barcelona.

MURGUÍA, M. 1889. El Regionalismo Gallego. La Habana.

MURGUÍA, M. 1901. Historia de Galicia por Manuel Murguía. 2ª edición: Impresa á costa de “El Centro Gallego” de la Habana. Tomo Primero. A Coruña.

MURGUÍA, M. 1906a. Historia de Galicia por Manuel Murguía. 2ª edición: Impresa á costa de “El Centro Gallego” de la Habana. Tomo Segundo. A Coruña.

MURGUÍA, M. 1906b. “Curiosidades históricas I”, Boletín de la Real Academia Gallega, 8, pp. 176-178.

MURGUÍA, M. 1907a. “De algunas leyendas importantes en Galicia”, La Temporada en Mondariz, 15, pp. 1-2.
MURGUÍA, M. 1907b. “De algunas leyendas importantes en Galicia. II”, La Temporada en Mondariz,
16, pp. 1-2.

MURGUÍA, M. 1908a. “Peñasco con insculturas existente en el lugar de Chan da Gándara en Mondariz”, La Temporada en Mondariz, 12, pp. 1-2.

MURGUÍA, M. 1908b. “De otra importante inscripción hemisférica hallada en el ayuntamiento de Entrimo, provincia de Orense”, La Temporada en Mondariz, 14, p. 1.

MURGUÍA, M. 1908c. “De algunos antiguos monumentos de la comarca de Mondariz”, La Temporada en Mondariz, 15, pp. 1-2.

MURGUÍA, M. 1909. “Expedición de los celtas gallegos á Irlanda”, La Temporada en Mondariz, 16,
p. 1.

MURGUÍA, M. 1912. “El torques de Centroña”, Boletín de la Real Academia Gallega, 66, pp. 137-139.

MURGUÍA, M. 1915. “Leyendas y tradiciones de Galicia”, La Temporada en Mondariz, 5, p. 1.

MURGUÍA, M. 1918. “De dos divinidades célticas de Galicia. Brigancia y Lug”, La Temporada en Mondariz, 3, p. 1.

NÍ LIONÁIN, C. 2012. “Lebor Gabála Érenn: The Use and Appropriation of an Irish Origin Legend in Identity Construction at Home and Abroad”, Archaeological Review from Cambridge, 27/2, pp.

NORA, P. 1985. “Entre Mémoire et Histoire. La problématique des lieux”. En P. NORA (dir.). Les Lieux de Mémoire. I. La République. Paris, pp. XVII-XLII.

O CONNELL, P. 2007. The Irish College at Santiago de Compostela: 1605-1769. Dublin.

O’HALLORAN, C. 2004. Golden Ages and Barbarous Nations. Antiquarian Debate and Cultural Politics in Ireland, c. 1750-1800. Cork.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 1998. O emprego da información arqueolóxica en Galicia: 1800-1922. Valga.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2000. “O pensamento antropolóxico de Manuel M. Murguía. Raza e cultura”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 113, pp. 327-382.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2001. Raza e alteridade. A reflexión sobre a diversidade humana na Galicia do século XIX. A Coruña.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2002. “O príncipe Gatelo, fundador de Brigancia: un «precursor» de Breogán na historiografía galega”, Gallæcia, 21, pp. 317-343.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2005. “As relacións Galiza-Irlanda na historiografía (séculos XVI-XVIII)”, Gallæcia, 24, pp. 281-307.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2006. “Lendas medievais sobre a orixe dos irlandeses”, Gallæcia, 25, pp. 401-426.

PEREIRA GONZÁLEZ, F. 2013. “Lorenzo Hervás, o celtismo galego e a lenda de Breogán”, Gallæcia, 32, pp. 169-190.

RABUÑAL CORGO, H. 1999. Manuel Murguía. Santiago de Compostela.

RENALES CORTÉS, J. 1996. Celtismo y Literatura Gallega: La obra de Benito Vicetto y su entorno literario. Volumen II. Santiago de Compostela.

REY CASTELAO, O. 2003. Libros y lectura en Galicia. Siglos XVI-XIX. Santiago de Compostela.

RIVERA VÁZQUEZ, E. 1989. Galicia y los Jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII. A Coruña.

SCOWCROFT, R. M. 1987. “Leabhar Gabhála - Part I: The growth of the text”, Ériu, 38, pp. 81-142.

SCOWCROFT, R. M. 1988. “Leabhar Gabhála - Part II: The growth of the tradition”, Ériu, 39, pp.1-66.

VAN HAMEL, A. G. 1915. “On Lebor Gabála”, Zeitschrift für Celtische Philologie, 10, pp. 97-197.

VILLARES PAZ, R. 2000a. “A obra de Murguía como historiador”. En Murguía e o Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela, pp. 62-76.

VILLARES PAZ, R. 2000b. “A formación de Murguía como historiador”, Grial, 147, pp. 385-398.

VILLARES PAZ, R. 2001. “A invención do celtismo”. En X. BALBOA LÓPEZ e H. PERNAS OROZA (eds.). Entre nós. Estudios de Arte, Xeografía e Historia en homenaxe ó profesor Xosé Manuel Pose Antelo. Santiago de Compostela, pp. 539-567.