RODRÍGUEZ PARADA, , R. Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto da Lingua Galega) + cd. 729 p. Verba: Anuario Galego de Filoloxía, v. 39, 11.