(1)
Ferreiro Fernández, , M. A Forma «mais» Na lírica Profana Galego-Portuguesa: Variación lingüística E Estatus métrico. Verba 2016, 43, 361-383.