[1]
Rodríguez Parada, , R. 1. Xosé Afonso Álvarez Pérez (2010): "Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría". [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza (Biblioteca Filolóxica Galega/Instituto da Lingua Galega) + cd. 729 p. Verba: Anuario Galego de Filoloxía. 39, (1).