Costa Rico, , A. (2014) “Escolas en contornas rurais en Galicia: horizonte difícil / horizonte posible”, Innovación educativa. doi: 10.15304/ie.24.2154.