[1]
P. Buján Otero, “Feixó Cid, Xosé (coord.) (2007): Dicionario fraseolóxico castelán/galego e de correspondencias galego/castelán. Vigo: Editorial Galaxia / Edicións do Cumio, 504 pp.”, ELG, vol. 1, 1.